شرایط ثبت نام

متن اطلاعیه را مطالعه نموده ام و واجد شرایط هستملطفا نکات ذیل را رعایت فرمایید:
- در هنگام فرآیند تکمیل اطلاعات به هیچ وجه از دکمه بازگشت مرورگر خود استفاده نکنید.